Algemene voorwaarden

1. Definities

a. “Eerlijk Eten of “wij”: Eerlijk Eten B.V., gevestigd aan de De Heikampen 7, 5482 ZR te Schijndel, KvK-nummer: 88766128, vestigingsnummer 000054598184.

b. “Klant” of “u”: degene met wie Eerlijk Eten een overeenkomst is aangegaan. 

c. “Product”: de maaltijdbox op basis van een abonnement of aanvullende (vers)producten. 

d. “Deadline”: de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen, welke te raadplegen is via uw account.

 

2. Activiteiten en toepasselijkheid

a. Eerlijk Eten verkoopt en levert op basis van een abonnement wekelijkse maaltijdboxen. In aanvulling op uw abonnement kunt u elke week verschillende (vers)producten bestellen. 

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (waaronder begrepen abonnementen en aparte bestellingen) die Eerlijk Eten met klanten aangaat. 

c. Eerlijk Eten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

 

3. Aanbod

a. De aangeboden producten, inclusief de vermelde prijzen, gelden als een vrijblijvend aanbod dat door de klant kan worden aanvaard. 

b. Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Eerlijk Eten kan niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt. Overduidelijke vergissingen in het aanbod zullen Eerlijk Eten niet binden. 

c. Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland en Vlaanderen. Alleen bestellingen van huishoudelijke grootte zullen worden aangenomen en de bestelde producten zijn niet bestemd voor doorverkoop. 

 

4. Totstandkoming overeenkomst

a. Om een bestelling te plaatsen maakt u eenmalig een account aan. Via uw account kunt u uw bestelling en voorkeuren beheren, waardoor u in het vervolg vlotter en eenvoudiger bestellingen kunt plaatsen. In uw account kunt u uw maaltijdvoorkeuren doorgeven. Indien u geen keuze voor maaltijden maakt of uw maaltijdvoorkeuren niet tijdig wijzigt met inachtname van de deadline, worden uw maaltijden automatisch geselecteerd. Ook kunt u in uw account tegen een meerprijs verschillende (aanvullende) (vers)producten of extra maaltijden toevoegen aan uw bestelling. 

b. Na het aanmaken van een account kunt u het door Eerlijk Eten in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dient u een offerte in bij Eerlijk Eten. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bevestiging vormt niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand. 

c. Eerlijk Eten behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren tot de deadline. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen of andere bestelde diensten na afloop van de deadline en na acceptatie door Eerlijk Eten. In elk geval kan Eerlijk Eten een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.b en 13.b van deze algemene voorwaarden. 

d. Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd. 

e. Eerlijk Eten verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar. Om een account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dient u achttien (18) jaar of ouder te zijn. 

 

5. Uw verplichtingen

a. Alle informatie die de klant op enig moment aan Eerlijk Eten opgeeft, dient actueel en waarheidsgetrouw te zijn. Uw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. U dient het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventueel misbruik, bijvoorbeeld in geval van een onrechtmatige bestelling door derden met uw wachtwoord en de daaruit voortkomende vorderingen. Eerlijk Eten is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie of verlies van uw wachtwoord. Eerlijk Eten is gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van derden.

b. U bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Eerlijk Eten niet aansprakelijk en u vrijwaart Eerlijk Eten tegen eventuele aanspraken van derden.

 

6. Bezorging

a. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door u gekozen bezorgdag of het door u gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. 

b. In bepaalde gevallen kan Eerlijk Eten extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door u bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster. 

c. De dag vóór de bezorging ontvangt u een mail met een preciezer bezorgmoment binnen het door u gekozen tijdsvenster. Wij kunnen de levertijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen. 

d. Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

e. Wij bezorgen overal in Nederland en Vlaanderen, behoudens de Waddeneilanden. 

f. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer u deze voor de deadline aan ons hebt doorgegeven. 

g. U draagt er zorg voor dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door u opgegeven bezorgadres en gedurende het door u opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan bent u in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor uw rekening. 

h. Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen. Dit kunt u aangeven als bezorgopmerking in uw klantaccount. De bezorging op deze wijze komt geheel voor uw risico en Eerlijk Eten is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Eerlijk Eten kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht. 

i. Bij de levering van een bestelling die alcohol (< 15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

 

7. Prijzen en verzendkosten 

a. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. 

b. Voor aanvullende (vers)producten geldt een meerprijs. De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door u gekozen producten. 

c. De vorderingen van Eerlijk Eten zijn per direct opeisbaar. 

d. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. U bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen. 

e. Eerlijk Eten is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij u hier ten minste veertien (14) dagen van tevoren over op de hoogte zullen stellen. Indien u bezwaar heeft tegen de gewijzigde prijs, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met inachtname van de deadline. Indien u de overeenkomst niet opzegt, en u blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing. 

f. Indien u na een opzegging opnieuw wekelijks maaltijdboxen op basis van een abonnement wilt ontvangen, betaalt u de op dat moment geldende prijzen. 

 

8. Betaling

a. Bestellingen worden in rekening gebracht via wekelijkse SEPA Incasso. Daarnaast geeft u toestemming aan het voor ons handelende incassobedrijf om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. 

b. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw betaalgegevens geldig en actueel zijn.

c. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op het moment van betaling voldoende saldo op uw bankrekening heeft staan. 

d. Als u het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving of een andersoortige betaling, kunt u deze onder de voorwaarden die u heeft afgesproken met uw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. Eerlijk Eten is genoodzaakt vijftien (15) euro in rekening te brengen per terugboeking.

e. Als een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden bezorgd. In zulke gevallen zal Eerlijk Eten nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode of via de aanvullende betaalmethoden die in uw klantaccount staan. 

f. Als de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om toekomstige bestellingen te onderbreken of te annuleren wanneer betalingen verschuldigd blijven. Als u de verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, zoals aangegeven in de correspondentie, kan een boete per aanmaning worden toegepast. Het beheer en de opvolging van verlate betalingen kan worden overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten worden aan u doorberekend. 

g. Eerlijk Eten is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals het bezorgen van maaltijdboxen, te onderbreken indien en zolang u niet (volledig) aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

9. Pauzeren en opzeggen

a. Eerlijk Eten bestelt de producten ten behoeve van de overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de aflevering op het door u opgegeven adres. In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, dient u om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, vóór de deadline de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen. Indien u de overeenkomst vóór de deadline pauzeert of opzegt, zult u in de daaropvolgende week geen producten ontvangen. De deadline geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst. 

b. U kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat u in een bepaalde week de levering van uw producten laat uitvallen. De week erna wordt de bezorging hervat, tenzij u opnieuw pauzeert. De mededeling over het pauzeren van uw overeenkomst dient u vóór de deadline door te geven via uw account. 

c. Indien u een abonnement bent aangegaan dat strekt tot het wekelijks bezorgen van de maaltijdbox, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunt u te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van uw overeenkomst dient u vóór de deadline door te geven via uw account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden. 

d. Indien u een ander (aanvullend) (vers)product bij uw maaltijdbox of een eenmalige maaltijdbox bestelt, vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf. Heeft u een eenmalig (aanvullend) (vers)product of een eenmalige maaltijdbox besteld, maar wilt u deze toch niet ontvangen, dan dient u de mededeling over het annuleren van uw bestelling vóór de deadline door te geven via uw account. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden. 

e. U kunt de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kunt u altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website of via uw account. Vanwege technische reden kunt u de eerste maaltijdbox die u ontvangt enkel opzeggen via de klantenservice. U treft de contactgegevens via onze (www.eerlijketen.nl). 

 

10. Aansprakelijkheid van Eerlijk Eten

a. Eerlijk Eten is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Eerlijk Eten, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eerlijk Eten of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Eerlijk Eten verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

b. Aansprakelijkheid van Eerlijk Eten voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 

c. Eerlijk Eten is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door u aan ons verstrekte onjuiste informatie of het verlies van uw wachtwoord. Eerlijk Eten is gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van derden. 

d. Eerlijk Eten is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Eerlijk Eten gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en u vrijwaart Eerlijk Eten tegen eventuele aanspraken van derden. 

e. Eerlijk Eten is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Eerlijk Eten of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan: dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Eerlijk Eten gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

f. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Eerlijk Eten. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 

11. Privacy

a. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kunt vinden op onze website. Vragen over hoe Eerlijk Eten met uw persoonsgegevens omgaat kunt u richten aan [email protected].  

b. Indien u een bestelling plaatst, gebruikt Eerlijk Eten uw e-mailadres om u vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien u niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven of uw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. U kunt zich ook uitschrijven via de instellingen in uw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van uw persoonsgegevens bij onze overige marketingkanalen vindt u via onze website (www.eerlijketen.nl).

 

12. Fraude

a. Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten. 

b. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling, abonnement of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

 

13. Klachten

Kwaliteit staat bij Eerlijk Eten hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkómen. Heeft u klachten, dan nodigen wij u uit contact op te nemen met onze klantenservice.

 

14. Intellectueel eigendom

Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Eerlijk Eten, haar groepsmaatschappijen of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 

15. Herroeping

U heeft het recht om binnen de op de website aangegeven termijn, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. U betaalt dan enkel voor de gedurende uw lidmaatschap reeds geleverde maaltijdboxen en de boxen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, dient u vóór de deadline de overeenkomst te herroepen.

 

16. Overige bepalingen

a. Op alle overeenkomsten tussen Eerlijk Eten en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Eerlijk Eten en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam. 

c. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.

 
Eerlijk Eten B.V. – februari 2024