Privacyverklaring

Wij vinden het van belang dat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, dan kunt u die per e-mail richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, via info@eerlijketen.nl.


Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op Eerlijk Eten B.V., gevestigd te Schijndel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88766128, hierna te noemen: `Eerlijk Eten`. Deze verklaring is van overeenkomstige toepassing op de met Eerlijk Eten verbonden organisaties.


Verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die daarover zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. 


Wij informeren u altijd vooraf over het doel waarvoor wij de persoonsgegevens nodig hebben en wij verwerken ze niet voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. Hieronder staat beschreven in welke gevallen wij welke persoonsgegevens verzamelen, met welk doel, op welke wettelijke grondslag de verwerking berust en hoe lang de gegevens worden bewaard.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.


Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.


U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Eerlijk Eten uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Eerlijk Eten met u heeft, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Eerlijk Eten te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Eerlijk Eten op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Eerlijk Eten deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Eerlijk Eten treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Eerlijk Eten. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Eerlijk Eten raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

Eerlijk Eten past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Eerlijk Eten raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.